Event

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Event


  • Wedding


  • Memorial


  • Trainings


  • Meetings


  • Company events and other meetings for employees and customers


We can offer suggestions that meet your specific needs.

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518